Vinaora Nivo Slider
 

Nasleduje:

pia feb 05 @08:00 - 05:00PM
Otvorenie škôl k 9.2.2021
pon feb 22 @06:00 -
Informácia k otváraniu MŠ k 22.2.2021
pon mar 01 @06:00 -
Otvorenie MŠ k 1.3.2021
marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Rok Mesiac Týždeň Dnes Vyhľadať Prejsť na mesiac

Zákaz prevádzky v MŠ

Od streda 21 október 2020 -  06:00
Do piatok 30 október 2020 - 17:00

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ul. Štefánikova č. 58, PSČ 949 63 Číslo: HDM/A/2020/04677-Gre Nitra, 21.10.2020

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona a podľa § 6 ods. 3 písm. e) č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie ochoreniam takto r o z h o d o l Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. n a r i a ď u j e účastníkovi konania Mestu Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 zákaz prevádzky v Materskej škole, Dolnočermánska 57, 949 01 Nitra od 21.10.2020 do 30.10.2020 (vrátane). Opatrenie bolo prijaté na základe hlásenia laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou RT – PCR u dieťaťa a zamestnanca predškolského zariadenia. Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia. O d ô v o d n e n i e RÚVZ so sídlom v Nitre zistil dňa 21.10.2020 laboratórne potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou RT – PCR u dieťaťa a zamestnanca predškolského zariadenia. Pozitívne testované osoby boli poslednýkrát v kontakte s ďalšími osobami v zariadení dňa 14.10.2020 a 16.10.2020. Deti z uvedenej triedy boli naposledy v predškolskom zariadení dňa 16.10.2020. Vzájomný kontakt pozitívne testovaných osôb s ďalšími osobami bol vyhodnotený ako priamy úzky kontakt v uzatvorenom vnútornom priestore vo vzdialenosti menšej ako 2 m, čas dlhší ako 15 minút s vysokým rizikom expozície. Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 je ďalej povinné zabezpečiť poučenie všetkých osôb - zákonných zástupcov detí a zamestnancov, že počas prerušenia prevádzky sú všetky deti a zamestnanci Materskej školy, Dolnočermánska 57, 949 01 Nitra povinní dodržiavať nasledovné karanténne opatrenia v termíne do 30.10.2020 (vrátane): a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, náhly nástup straty chuti, čuchu, porucha chuti) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a podrobiť sa odberu biologického materiálu, b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení, c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie), d) zdržať sa cestovania, e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem, f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie, g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby. - 2 - Podmienkou ukončenia karanténnych opatrení v uvedenom termíne je preukázanie negativity RTPCR testu u určených osôb. Ďalšou podmienkou ukončenia domácej izolácie u dotknutých osôb uvedeného zariadenia je, že sa u nich neobjavia klinické príznaky v posledných troch dňoch izolácie. Dodržiavanie karanténnych opatrení sa netýka osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s deťmi a zamestnancami uvedenej školy. Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z. regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb. Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú zákaz činnosti alebo prevádzky. Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n). V záujme potreby prerušenia epidemického procesu vzniku, šírenia nákazy a na predchádzanie možným komplikáciám u chorých, ako aj z dôvodu potreby zabezpečenia všetkých osôb podozrivých z ochorenia vyžadujúcich si laboratórnu diagnostiku, nakoľko boli v kontakte s potvrdeným prípadom nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. P o u č e n i e : Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra. Podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA regionálna hygienička

Späť

 
Prihlasenie