Vinaora Nivo Slider
 

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Prevádzka materskej školy 

V materskej škole sa výchova a vzdelávanie organizuje formou celodenného vzdelávania, ktoré je organizované v dopoludňajších aj v odpoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v týždni.

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná a odsúhlasená s rodičmi na rodičovskom združení, konanom dňa 19.09.2013 v materskej škole a odsúhlasená zriaďovateľom a zamestnávateľom – Mesto Nitra, so sídlom Mestský úrad, Štefánikova 60, Nitra.

Materská škola Dolnočermánska je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,00 hod. do 16,30 hod.

Riaditeľka MŠ  Plevková Renáta
Zástupkyňa MŠ :   Tonkovičová   Kornélia
Vedúca škol .jed.: 
 Mikulcová Margita

Konzultačné hodiny :

Nepárny týždeň :  12,00 hod. - 13,00 hod. príp. podľa predchádzajúceho dohovoru 
Párny týždeň : 13,00 hod. – 14,00 hod.

Prevádzku materskej školy možno aj obmedziť alebo prerušiť. Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne a najviac na dva mesiace, z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny oznámi riaditeľ spravidla dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky materskej školy sa deti sústreďujú do inej materskej školy, ktorá je určená zriaďovateľom.

Prevádzka materských škôl môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

V čase vianočných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas, ktorý bude vopred písomne prerokovaný s rodičmi, prípadne podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa. V tomto čase si zamestnanci školy budú čerpať dovolenku, príp. náhradné voľno.

V čase jarných prázdnin prevádzka materskej školy nebude prerušená, pri zníženom počte detí sa aktuálne obmedzí na činnosť nižšieho počtu tried.

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov, v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy, z dôvodu zvýšenej chorobnosti, môže riaditeľka školy rozhodnúť o spájaní tried, pričom dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. nadbytok zamestnancov v takomto prípade rieši riaditeľka udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.

  

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

Zápis a prijatie detí na predprimárne vzdelávanie

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon ) a v zmysle Vyhlášky 306/2008 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole ustanovuje § 3 podmienky prijímania detí do materskej školy.

 1. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne OPŠD. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

 2. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok.

  Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste, spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 3. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca obdrží  pri zápise na Mestskom úrade.

  Po vyplnení písomnej žiadosti, zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, predkladá vyjadrenie príslušného odborného lekára.

  V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa, prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

  Písomné rozhodnutie o prijatí resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy  na nasledujúci školský rok obdrží zákonný zástupca dieťaťa u riaditeľa školy.

  O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľ materskej školy písomne informuje zriaďovateľa.

  Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 30. apríla príslušného roka.

  Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka, spravidla podľa veku, tiež na základe osobnosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade / preradenie počas školského roka / oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried.

 4. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve hodiny a najviac na štyri hodiny a adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

  Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa, môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

  Dieťa na ktoré matka poberá  príspevok v materstve, nemôže materskú školu navštevovať.

 5. Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou

  schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom (ďalej len dieťa so zdravotným znevýhodnením), pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.

 6. Na základe Usmernenia SMŠ č. 1/2007 – PÚ, pri vyššom počte prihlásených detí, ako   umožňuje kapacita materskej školy postupuje riaditeľka materskej školy nasledovne:

  - prednostne prijíma deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku

  - dieťa, ktoré má v materskej škole súrodenca

  - deti zamestnaných rodičov

  - deti s bydliskom v lokalite materskej školy

 7. Deti  do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried.

   Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa Školského zákona je :

  - 20  v triede pre 3- až 4- ročné deti

  - 21  v triede pre 4- až 5- ročné deti

  - 22 v triede pre 5- až 6- ročné deti

  - 21 v triede pre 3- až 6- ročné deti

Podľa zákona č.390/2011 Z.z. na návrh zriaďovateľa a po súhlase rady školy sa najvyšší počet detí v triede zvýši o počet určený v návrhu zriaďovateľa, teda najviac o tri deti, pričom je potrebné dodržiavať nariadenia v oblasti hygieny a bezpečnosti.

 

Dochádzka detí do materskej školy

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8,00 hod. a prevezme ho spravidla po 15,00 hod. spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne zákonný zástupca s riaditeľom, vedúcou školského stravovania, prípadne triednym učiteľom.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno – vzdelávacej činnosti ostatných detí, napr. neobmedzil pobyt detí vonku a pod.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do materskej školy, ak je dieťa podozrivé z ochorenia, môže ho prijať iba na základe vyšetrenia lekára. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu. Splnomocnenie podpisuje zákonný zástupca dieťaťa pred riaditeľom materskej školy.

Príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy :

V zmysle § 28 ods.3 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) sa vzdelávanie v materských školách uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky v školských  účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4 a dodatku č. 5 je od 1. septembra 2013 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole uznesená nasledovne :
 

Mesačný príspevok v materskej škole na jedno dieťa do 3 rokov predstavuje sumu  50,00 € a dieťa od 3 rokov 14,00 €
 

Na základe zákona č. 390/2011 Z.z., ktorého účinnosť ja od 1.1.2012 zrušená horná hranica výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole a jeho samotnú výšku určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Spôsob úhrady :

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

 • poštovou poukážkou
 • bezhotovostným bankovým prevodom
 • platbou v pokladni MsÚ v Nitre

Podmienky úhrady :

 • platný doklad o zaplatení úhrady mesačného príspevku je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť riaditeľke materskej školy
 • za kontrolu odovzdaných dokladov o úhrade mesačného príspevku zodpovedá riaditeľka materskej školy
 • zoznam platiacich detí s dokladmi o úhrade uchová na MŠ pre spätnú kontrolu účtovných dokladov
 • na záver kalendárneho roka vyhotoví riaditeľka materskej školy inventúru dlžníkov a odovzdá na odbor ekonomiky a rozpočtu MsÚ

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v znení Zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 •  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa

 • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 
 •  ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Ak sú splnené podmienky kedy sa príspevok neuhrádza zriaďovateľ vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok.

V prípade ak zákonný zástupca príspevky, ktoré má určené zo zákona v termínoch neuhrádza, môže riaditeľ materskej školy po predchádzajúcich upozorneniach rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

Školským účelovým zariadením je zariadenie školského stravovania, ktoré zabezpečuje školské stravovanie. Zariadenia školského stravovania sa zriaďujú na výrobu a konzumáciu jedál a nápojov.

Od 1,9.2013 nadobúda účinnosť dodatok č. 5 k VZN Mesta Nitry č. 21/2008 a zákonný zástupca uhrádza za svoje dieťa  stravnú jednotku za jeden deň  1,27 €, / desiata 0,30 €, obed 0,72 €, olovrant 0,25 € / 

Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín /stravné/ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesiac vopred, najneskôr do 20. dňa bežného mesiaca na mesiac nasledujúci a to bezhotovostným bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Platný doklad o zaplatení úhrady je zákonný zástupca povinný predložiť vedúcej školskej jedálne.

Ak túto povinnosť zákonný zástupca dieťaťa nesplní, na nasledujúci mesiac nebude jeho dieťa prijaté do MŠ .

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 1 deň vopred, najneskôr do 14,30 hod. Dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7,15 hod. Ak sa tak nestane uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.
 

Ak dieťa nie je zo stravy odhlásené rodič má právo vyzdvihnúť si obed v školskej kuchyni, v čase od 11.15 – 12.00  hod. do vlastných nádob.

 

Vnútorná organizácia materskej školy

Organizácia tried a vekové zloženie detí

Triedy :  1. trieda :   3-4 ročné deti   kuriatka
  2. trieda :  4-5 ročné deti  lienky
  3. trieda :   3-6 ročné deti  ježkovia
  4. trieda :  5-6 ročné deti  medvedíci
 
Prízemie :  1. trieda
  4. trieda
  spálňa, telocvičňa, šatne, umyváreň, WC
 
Poschodie :  2. trieda
  3. trieda
  jedáleň, WC, umyváreň, trieda na krúžkovú činnosť

 

Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie sa detí

V čase od 6,00 hod. do 7,00 hod. sa deti schádzajú v telocvični a od 7,00 hod. sa začína prevádzka na triedach. Počas dňa až do konca prevádzky t.j. do 16,30 hod. si zákonný zástupca prevezme svoje dieťa osobne, alebo písomne splnomocní ďalšiu osobu od učiteliek na triede. V prípade nižšieho počtu detí je organizácia materskej školy prispôsobená počtu navštevujúcich detí.

Preberanie detí

V zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245 /2008 Z.z.(školský zákon ) podľa § 152 a v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. podľa § 7 bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní, za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie v materskej škole zodpovedá riaditeľ.

Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.

Preberanie detí medzi učiteľkami je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho.

Dieťa od rodičov osobne preberá učiteľka v ranných hodinách. Rodič preberá dieťa v čase od 12,00 do 12,30 alebo od 15,00 do 16,30 hod.

Pri odchode detí z MŠ so zákonným zástupcom alebo s inou splnomocnenou osobou sa už zbytočne v interiéri a exteriéri školy nezdržiavať a platí prísny zákaz voľného pohybu rodičov a detí po budove školy bez sprievodu personálu. Netoleruje sa ani úmyselné zdržiavanie sa v priestoroch školy. Rodič si má dieťa vyzdvihnúť tak, aby o 16.30 hod už opustil budovu školy a nezdržiaval personál, ktorý je povinný pred uzamknutím budovy skontrolovať priestory školy. Ak zákonný zástupca bude toto nariadenie vydané riaditeľkou školy ignorovať, bude jeho dieťa po písomnom upozornení riaditeľkou školy vylúčené z kolektívu, pretože zákonný zástupca vedome porušuje školský poriadok, ktorý bol odsúhlasený všetkými rodičmi.

Ak rodič potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom informovať triednu učiteľku.

Styk s rodičmi je uskutočňovaný individuálne pri príchode a odchode detí z materskej školy, tiež formou schôdzí RZ, triednych aktívov, oznamov v šatni a webovej stránky. Učiteľky a zákonní zástupcovia sa vzájomne informujú o dieťati.

Ak zákonný zástupca dieťaťa bude vedome porušovať Školský poriadok neskorým príchodom do MŠ alebo odchodom dieťaťa z MŠ, bude evidovaný v zošite neskorých príchodov a odchodov. Ak sa zápis zopakuje 3 krát, zákonný zástupca dieťaťa bude po písomnom upozornení riaditeľkou školy oboznámený s okamžitým vylúčením dieťaťa z MŠ.

Zamestnanci materskej školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. V zmysle Zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nepodávajú informácie žiadnym cudzím osobám. Telefónne čísla zákonných zástupcov, budú použité len v prípade rýchleho kontaktu, náhle ochorenie dieťaťa, úraz a iné.

V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku materskej školy.

           

Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu

Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegyňu, prípadne inú zamestnankyňu materskej školy.

Pri organizácii činnosti spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia.

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole – Denný poriadok

Výchovno – vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Rozpis denných činností

 Rozpis denných činností I. a II. trieda:

Čas   Činnosti
6:00  

 Otvorenie MŠ, schádzanie detí

 Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí

 Ranný kruh - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

 Pohybové a relaxačné cvičenia

8:20 - 8:40  

 Osobná hygiena, desiata

   

 Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno – pohybovej, výtvarnej,  dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti

 Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

11:15 - 11:45  

 Osobná hygiena, obed

   

 Odpočinok

 Pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena

14:30 - 14:45  

 Olovrant

14:50 - 16:30  

 Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa

  Rozpis denných činností III. a IV. trieda: 

Čas   Činnosti
6:00  

 Otvorenie MŠ, schádzanie detí

 Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí

 Ranný kruh - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

 Pohybové a relaxačné cvičenia

8:50 - 9:10  

 Osobná hygiena, desiata

   

 Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno – pohybovej, výtvarnej,  dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti

 Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

11:55 - 12:25  

 Osobná hygiena, obed

   

 Odpočinok

 Pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena

14:15 - 14:30  

 Olovrant

14:50 - 16:30  

 Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.

 

Organizácia záujmových aktivít

Na základe informovaných súhlasov zákonných zástupcov materská škola ponúka deťom možnosť zapojiť sa do výučby anglického jazyka a výtvarnej prípravky.

Realizácia aktivity anglický jazyk, prebieha v materskej škole v odpoludňajších hodinách vždy vo štvrtok od 15,45 do 16,30 hod, v dvoch skupinách. Je realizovaná súkromnou jazykovou školou.

Realizácia aktivity výtvarná prípravka, prebieha v materskej škole v odpoludňajších hodinách vždy v pondelok od 14,45 do 16,15 hod, skupina 6 detí. Je realizovaná základnou umeleckou školou.

Lektori danej inštitúcie si preberajú deti na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa. V plnej miere zodpovedajú za zdravie a bezpečnosť detí.

Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia detí a nimi splnomocnené osoby. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k poriadkumilovnosti a k samostatnosti.

Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia. Učiteľka v I. a II. triede pomáha pri prezliekaní detí na pobyt vonku i po jeho ukončení spolu s nepedagogickou zamestnankyňou. V III. a IV. triede pomáha učiteľka deťom podľa potreby.

Za estetickú úroveň šatne zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy, za hygienu určený nepedagogický zamestnanec.

Organizácia v sociálnom zariadení

Dve a dve triedy majú spoločné sociálne zariadenie. Každé dieťa má svoj vlastný uterák, hrebeň, zubnú kefku, pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu sociálneho zariadenia zodpovedajú nepedagogickí zamestnanci. Deti sa na sociálnom zariadení zdržujú len v prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu detí na sociálnom zariadení, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka. Rodičia nevstupujú do detských soc. zariadení len v nutných prípadoch.

Organizácia v jedálni

Jedlo sa deťom podáva v jedálni v dvoch etapách. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.

Za organizáciu a výchovno – vzdelávaciu činnosť v jedálni zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla deti nenásilne usmerňujú, podľa želania rodičov i prikrmujú. Nenútia deti jesť. 2- 4 ročné deti používajú pri jedle lyžičku, 5-6 ročné deti používajú pri jedle komplet príbor.

Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, ktorá je plánovaná s konkrétnym miestom pobytu. Venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. Mimo areál školy využívajú deti reflexné vesty. Pobyt detí vonku sa uskutočňuje aj za menej priaznivého počasia, je preto potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať.

Vychádzky

Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka riedi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná.

Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov

V čase letných mesiacov s vysokými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu pokrytú vhodným doplnkom, šiltovka klobúk, aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Ak majú v skrinke ochranný opaľovací krém a učiteľka je o tom informovaná, pred odchodom von ho dieťaťu pomôže použiť. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim, prípadne si deti nosia z domu pitie v nerozbitnej fľaši s uzáverom, riadne označenú.

Organizácia počas popoludňajšieho spánku

Počas popoludňajšieho spánku v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí – pyžamo.

Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozuje zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

Zákonní zástupcovia detí, príp. iní rodinní príslušníci majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami denne. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol zákonný zástupca v predchádzajúcom čase upozornený.

Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu zákonným zástupcom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

 
Prihlasenie