Vinaora Nivo Slider
 

Práva a povinnosti detí a rodičov

Práva a povinnosti detí:

Dieťa má právo na:

 • rovnoprávny prístup k vzdelávaniu
 • bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzkymaterských školách
 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom
 • úctujeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 • organizáciu výchovy vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu
 • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno – vzdelávacích výsledkov
 • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú

Povinnosti dieťaťa :

 • neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania
 • dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy
 • chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie
 • konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy
 • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

 

Práva a povinnosti rodičov:

Rodič / zákonný zástupca / má právo:

 • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno – vzdelávacej sústavy
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona
 • oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom
 • byť informovaný o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
 • vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

Rodič / zákonný zástupca / dieťaťa je povinný :

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole
 • dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno -  vzdelávacie potreby
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 • ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach
 • neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára.
 
Prihlasenie